Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri 

(1) Fiil ehliyetine sahip ve Karşıyakalılık ruh ve sevgisi ile dolu olan her kişi Spor Kulübüne üye olma hakkına sahiptir.
(2) Ancak,

- Kötü şöhret sahibi olanlar
- Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar,
- Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar,
- Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar,
- Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
- Niteliği ne olursa olsun Kulüp’e borçlu olanlar,
- Yasal bir düzenleme uyarınca kulüplere üye olması yasaklanmış olanlar,
- Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlarla, lisanslı sporcu ve görevlileri, (Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce üye olanların hakkı saklıdır)

Karşıyaka Spor Kulübü’ne üye olamazlar.

(3) Üyelik başvurusu, fiziki başvuru veya altyapısı hazır olduğu aşamada online üyelik başvurusu ile yapılabilir.

(4) Fiziki veya online üyelik başvurusu; Kulüp’ten alınacak "Üyelik Başvuru Formu" doldurularak, 5 (beş) yılını doldurmuş iki üyenin referansı, 2 (iki) adet fotoğraf ve adli sicil kaydı ile başka kulübe üye olmadığına dair taahhütname ile Yönetim Kurulu’na başvurulmak suretiyle yapılır. Referans olan üyeler bir takvim yılı içinde en fazla beş üyenin başvurusunda referans olabilirler. Başvuruya ilişkin olarak başvurucuya "Başvuru Alındı Belgesi" verilir. Yönetim Kurulu, "Üyelik Başvuru Formu"nu 5 (beş) gün içinde Sicil Kurulu’na "Alındı Belgesi" karşılığı teslim eder. Sicil Kurulu, başvuru ve eklerinin tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını araştırarak, başvuruyu Kulüp binasında 10 (on) gün süre ile askıya çıkarır veya Kulüp’ün resmi 4 internet sitesinde duyurur. Sicil Kurulu, 10 (on) günlük askı süresi sonunda aday hakkında bir şikâyet olup olmadığını, adayın önceden Kulüp üyeliğinden kendi isteği ile çıkmış veya çıkarılmış olup olmadığını, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü’ne göre üyeliğe alınmasında bir sakınca bulunup bulunmadığını inceler, gerektiğinde adayla sözlü görüşme yaparak adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu 5 (beş) gün içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu bildirimden itibaren 10 (gün) içinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verir. Verilen karar ilgili kişiye üyelik başvuru formunda kayıtlı iletişim bilgileri uyarınca yazılı olarak bildirilir.

(5) Kulüp’ün resmi internet sitesinde yer alan "Online Üyelik" sayfasında "Üyelik Başvuru Formu" kapsamındaki bilgilerin doldurulması ve fiziki başvuru ile üyelik başvurusunda istenen gerekli belgelerin sistem üzerinden yüklenmesi suretiyle yapılır. Başvuru, Spor Kulübü yönetim kurulunca 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak veya mail yolu ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(6) 30 (otuz) günlük süre içinde Yönetim Kurulu’nun üyelik hakkında karar vermemesi halinde başvuru reddedilmiş sayılır. Üyeliğe kabul halinde, aday üyenin giriş aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.

(7) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(8) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

(9) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

(10) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

(11) Bir takvim yılı içinde üye olarak kabul edilebilecek kişi sayısı, önceki yılsonu itibarı ile Sicil kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bildirilen kulüp toplam üye sayısının %3 (üç)’ünü aşamaz.

Onursal Üyelik

(1) Kulüp’e önemli derecede manevi katkıda bulunan kişiler veya Kulüp lisansı devam ederken 40 (kırk) yaşını doldurmuş milli olan sporcular, tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen özellikleri taşımak kaydı ve Divan Başkanlık Kurulu’nun yazılı teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olabilirler. Kulüp’e üye olmayan Onursal üyelerin, Genel Kurul’a katılma ve söz hakları olup, oy kullanma hakları yoktur. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.

(2) Onursal üyelikte, tüzüğün 5/e Maddesinde belirtilen sayısal sınırlama dışında her sene 3(üç) kişiye kadar üye kabul edilebilir. O yıl içinde kullanılamayan bu kontenjan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz.

Fahri Üyelik 

(1) Kişiliğinden, Kulüp’e sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişiler ile Kulüp’e önemli derecede maddi katkıda bulunan kişilere Divan Başkanlık Kurulu’nun yazılı teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri Üyelik verilebilir. Aynı zamanda Kulüp’e üye olmayan Fahri Üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy hakkı yoktur. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.

(2) Fahri Üyelikte, tüzüğün 5/e Maddesinde belirtilen sayısal sınırlama dışında her sene 3(üç) kişiye kadar üye kabul edilebilir. O yıl içinde kullanılamayan bu kontenjan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 

(1) Kulüp üyeleri ilgili mevzuat ve Spor Kulübü tüzüğü hükümleri ile Spor Kulübü organlarının kararlarına uymakla ve Spor Kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık olarak Genel Kurul tarafından belirlenecek olan üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler. Madde 12 (b) de verilen sürede ödemekle yükümlüdürler.

(2) Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birinde görev alabilir.

(3) Ayrıca her üye;

a) Kulüp düzenine uymak ve Kulüp’e sadakat göstermekle,
b) Üyelik sıfatlarından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
c) Kulüp’ün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
ç) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Tüzük hükümleri ve Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,
e) Kulüp’ün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

(4) Kulüp üyeleri, Kulüp tüzel kişiliğinin ve diğer üyelerin ve tarihinde yer alan önemli şahsiyetlerin itibarına ve şöhretine zarar verecek; direkt veya dolaylı olarak Kulübün ekonomik zararına, şahsi itibar kaybına yol açacak söylem ve faaliyetlerde bulunamazlar. Bu amaçla, her üye Kulüp tüzel kişiliğine ve diğer üyelere karşı, toplumda kabul görmüş genel ahlak kurallarına uygun olarak saygı göstermekle yükümlüdür.

(5) Üyenin sahip olduğu hak ve yükümlülükler vefat ile sona erer.

Giriş Ücreti

Üye giriş ücreti; yıllık aidatın 5 (beş) katından az olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca belirlenir. Kulüp’e üye olanlar giriş ücretini tam olarak öderler. Ancak; Kulüp’ün lisanslı amatör sporcuları ise giriş ücretinin %10 (yüzde on)unu ödeyerek Kulüp’e üye olabilirler. Tüzüğün kabul tarihi itibarı ile bu bedel 150.-TL’dir. Tüzüğün 6. ve 7. maddeleri kapsamında üye olanlardan giriş ücreti alınmaz. Tüzüğün yürürlük tarihi itibarı ile giriş ücreti 1.500.-TL (BİNBEŞYÜZ) dir.

Yıllık Aidat 

- Yıllık aidat; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Mali Genel Kurul’ca, Mali Genel Kurul’un yapılmadığı yıllarda ise Olağan Genel Kurul’ca belirlenir. Takip eden 1(bir) Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidatlar en geç ait olduğu yıl sonuna kadar ödenir. Tüzüğün yürürlük tarihi itibarı ile yıllık aidat 300.-TL (ÜÇ YÜZ) dir.

Üyelikten Çıkma (İstifa)

(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir. 

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkanların yeniden üye olmak için başvurması halinde, üyeliği sona ermeden önceki döneme ait aidat ve benzeri borçları mevcut ise üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için bu borçların tamamının ödenmesi gerekir.

(3) Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma

(1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

a) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
b) En az 6 yıllık aidat borcu bulunmak ve yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 (otuz) gün içinde ödememek,
c) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak,
ç) Kanun ve Spor kulübü tüzüğü hükümlerine göre Kulüp’ten kesin ihracı gerektiren veya Madde 5/2’de belirtilen suçları işlemek,
d) Kulüp’ün menfaat ve faaliyetlerini açıkça engelleyerek, yahut Kulüp’ün organlarında görevli kişilere hakaret ve benzeri fiillerde bulunarak Kulüp’e maddi ve manevi zarar verenler, görevleri ve yetkilerini kötüye kullanarak veya görev sorumlulukları ve yetkileri olduğu halde görev ve yetkilerin kötüye kullanılmasını engellemek üzere girişimde bulunmamak.

(2) Sınırlı olarak sayılan bu hallerden; a, c, ç ve d bentlerinde sayılan hallerde ilgili kişi Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu yapacağı inceleme neticesinde kararını verir. (b) bendinde gösterilen halde ise Sicil Kurulu tarafından ilgilinin bildirdiği iletişim vasıtaları ile adresine e postasına veya telefonuna gönderilecek iletilerden sonuç alınamaması halinde, Kulüp web sayfasında ödeme süresi boyunca yayınlanacak bir ilan ile ödeme süresi tanınır. Süre sonunda Sicil Kurulu önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma konusunda karar verilir. Üyelikten çıkarılma kararları Yönetim Kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine Yönetim Kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Spor Kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Spor Kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

(3) Yeniden üyeliğe kabul halinde üyelik süresinin hesabında; çıkma ve çıkarılma nedeniyle üyeliğin sona erdiği ve yeniden üye olduğu dönem arasındaki süre üyelik süresi hesabında dikkate alınmaz

(4) Aidat borcunu ödememesi nedeniyle çıkarılan üyeler hariç, üyelikten çıkarılan üyeler hiçbir şekilde Kulüp’e bir daha üye olamaz ve Kulüp’ün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

(5) Aidat borcunu ödememesi nedeniyle üyelikten çıkarılan üyelerin yeniden üye olmak için başvurması halinde, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için üyeliği sona ermeden önceki tüm dönemlere ait aidat ve benzeri borçları muaccel olduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile beraber ödenmesi gerekir.