KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Spor Kulübünün Adı, Merkezi, Kuruluş Tarihi ve Kurucu Üye Listesi

MADDE 1- (1) Spor kulübünün adı Karşıyaka Spor Kulübü’dür. Kısa adı K.S.K.’dir. Bu tüzükte Spor Kulübü olarak anılacaktır. (2) Merkezi “Selçuk Yaşar Tesisleri Ataşehir Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi No:13 Çiğli/İZMİR’dir.

(3) Spor Kulübü 1 Kasım 1912’de kurulmuştur.

(4) Spor Kulübünün kurucu üyeleri; Kadızade Zühtü Işıl, Kadızade Raşit, Süreyya İplikçi, Hasan Fehmi, Cemal Ahmet Umar, Sadrettin İşçimenler, Fikri Altay, Tahir Bor, Hüsnü Tonak, Halit Onaran, Cemil Erkli, Süleyman Daryal, Örnekköylü Hüseyin (SEVER) Refik CİVELEK, Osman Nuri’dir.

Spor Kulübünün Renk ve Amblemi

MADDE 2- (1) Spor Kulübünün renkleri “Yeşil-Kırmızı’dır. Kurumsal renk kodları şu şekildedir;

Beyaz: Yeşil: Kırmızı:

C: 0, M: 0, Y: 0,
R: 255, G: 255, B: 255
HEX: #FFFFFF

PANTONE 341 C
C: 88 M: 30 Y: 81 K: 17
R: 8 G: 118 B: 81
HEX: #077751

PANTONE 1795 C
C: 9 M: 99 Y: 99 K: 1
R: 217 G: 31 B: 38
HEX: #D92428

Spor kulübünün amblemi rozet içerisinde Ay-Yıldız ve K.S.K. harfleri ile kuruluşunu gösteren 1912 tarihidir. EK-1’de gösterilmektedir.

Spor Kulübünün Amacı

MADDE 3- (1) Spor Kulübü, sporun evrensel değerleri olan sevgi, dostluk ve barış ilkeleri etrafında gençleri spora yöneltmek ve spor yapmalarını temin etmek ve böylelikle Türk Sporunun gelişmesine ve ulusal takımların başarısına katkı sağlamak, spor ve sporcu disiplini içerisinde, zararlı alışkanlıklardan arınmış gençler yetişmesine aracı ve yardımcı olmak; bu tüzük hükümlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere veya spor müsabaka ve yarışmalarına katılmak ve bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur.

(2) Spor Kulübü, T.C. mevzuatı içinde spor dalları kurarak, spor ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ve diğer eğitim-öğretim kurumları açarak amacını gerçekleştirir. Açılacak olan spor dalları, spor okulları ve diğer eğitim, öğretim kurumlarında logo ve isim hakkı dahil olmak üzere Kulüp adına tescilli bulunan sözcük, şekil, sayılar ve vb. gibi her türlü işaretler Kulüp’ün yazılı izni olmadan kullanılamaz. 2 Spor Kulübünün Faaliyet Alanları

MADDE 4- (1) Spor Kulübü, kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışma yürütebilir:

a) Amatör veya profesyonel spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği ulusal ya da uluslararası resmi ve özel müsabakalara katılmak.
b) Spor faaliyetleri, yarışmalar, gösteriler, sosyal ve kültürler etkinlikler düzenlemek ya da katılmak, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
c) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için ilgili spor federasyonunda spor dalı tescili yaptırmak ve tescil yaptırdığı spor dallarında spor kursları açmak, seminer, konferans ve panel gibi eğitici ve yetiştirici çalışmaları düzenlemek. ç) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak, üyeleri arasında iletişimi ve sosyal dayanışmayı arttırmak ve geliştirmek için amaçları doğrultusunda tüm teknolojik olanakları kullanarak günün koşullarının gerektirdiği ve olanak sağladığı her türlü görsel ve yazılı basın yayınını çıkarmak; radyo ve televizyon yayıncılığı yapmak; internet sitesi ve sosyal medya sayfaları kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
d) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için gerekli izinler alınmak şartıyla yasaların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
e) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için iktisadi ve ticari işletmeler kurmak, ortaklıklar tesis etmek, bunları edinmek, işletmek ve devretmek, sponsorluk anlaşmaları yapmak.
f) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca bağlı ortaklık veya iştirak halinde spor anonim şirketi kurmak ve bağlı ortaklık veya iştirak statüsü alacak şekilde spor anonim şirketlerinin paylarını devralmak.
g) Kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere spor kulüpleri ile birleşmek ve spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerinden spor dallarını bir bütün olarak devralmak veya devretmek.
ğ) Spor Kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, ve marka değeri ve itibarının arttırılması amacıyla yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis etmek, işletmek, dağıtım ve satış mağazaları kurmak; sponsorluk anlaşmaları, isim kullanım hakkı sözleşmeleri, tanıtım sözleşmeleri ve franchising vb. sözleşmeler yapmak.
h) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterilen spor dallarına uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Spor Kulübünün geçmişi ve sportif tarihçesi doğrultusunda lokal, kafe, restoran açmak; müze, sportif araştırma merkezi, kütüphane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler kurmak ve işletmek.
i) Kuruluş amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
j) Faaliyet alanlarında yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek ve benzeri tasarruf işlemlerinde bulunmak.
k) Üst kuruluş kurmak veya bir üst kuruluşa üye olmak. 3
l) Ulusal ve uluslararası spor mevzuatının gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kurmak veya bunlara katılmak ve bu kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
m) Spor Kulübünün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal veya uluslararası diğer spor kulüpleriyle veya kulüp, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, projeler geliştirmek.
n) Kuruluş amacının gerçekleştirilebilmesi için gerekli, kalıcı ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunmak.
o) Faaliyet gösterdiği tüm spor dallarında ulusal ve uluslararası federasyon, konfederasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmak, federasyonlar kurmak. Yurt içinde ve dışında temsilcilikler açmak.
ö) Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla engelliler spor dalları kurmak, spor müsabakalarına iştirak etmek, bu konuda faaliyet gösteren yurtiçi ve dışı kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak, gerekli projeleri oluşturmak, ulusal ve uluslararası kaynak araştırarak, sağlanan kaynakları ülkemiz, kulüp üyelerimiz ve engelliler yararına kullanmak. Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri

MADDE 5- (1) Fiil ehliyetine sahip ve Karşıyakalılık ruh ve sevgisi ile dolu olan her kişi Spor Kulübüne üye olma hakkına sahiptir.
(2) Ancak,

- Kötü şöhret sahibi olanlar
- Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar,
- Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar,
- Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar,
- Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
- Niteliği ne olursa olsun Kulüp’e borçlu olanlar,
- Yasal bir düzenleme uyarınca kulüplere üye olması yasaklanmış olanlar,
- Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlarla, lisanslı sporcu ve görevlileri, (Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce üye olanların hakkı saklıdır) Karşıyaka Spor Kulübü’ne üye olamazlar.

(3) Üyelik başvurusu, fiziki başvuru veya altyapısı hazır olduğu aşamada online üyelik başvurusu ile yapılabilir.

(4) Fiziki veya online üyelik başvurusu; Kulüp’ten alınacak "Üyelik Başvuru Formu" doldurularak, 5 (beş) yılını doldurmuş iki üyenin referansı, 2 (iki) adet fotoğraf ve adli sicil kaydı ile başka kulübe üye olmadığına dair taahhütname ile Yönetim Kurulu’na başvurulmak suretiyle yapılır. Referans olan üyeler bir takvim yılı içinde en fazla beş üyenin başvurusunda referans olabilirler. Başvuruya ilişkin olarak başvurucuya "Başvuru Alındı Belgesi" verilir. Yönetim Kurulu, "Üyelik Başvuru Formu"nu 5 (beş) gün içinde Sicil Kurulu’na "Alındı Belgesi" karşılığı teslim eder. Sicil Kurulu, başvuru ve eklerinin tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını araştırarak, başvuruyu Kulüp binasında 10 (on) gün süre ile askıya çıkarır veya Kulüp’ün resmi 4 internet sitesinde duyurur. Sicil Kurulu, 10 (on) günlük askı süresi sonunda aday hakkında bir şikâyet olup olmadığını, adayın önceden Kulüp üyeliğinden kendi isteği ile çıkmış veya çıkarılmış olup olmadığını, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü’ne göre üyeliğe alınmasında bir sakınca bulunup bulunmadığını inceler, gerektiğinde adayla sözlü görüşme yaparak adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu 5 (beş) gün içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu bildirimden itibaren 10 (gün) içinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verir. Verilen karar ilgili kişiye üyelik başvuru formunda kayıtlı iletişim bilgileri uyarınca yazılı olarak bildirilir.

(5) Kulüp’ün resmi internet sitesinde yer alan "Online Üyelik" sayfasında "Üyelik Başvuru Formu" kapsamındaki bilgilerin doldurulması ve fiziki başvuru ile üyelik başvurusunda istenen gerekli belgelerin sistem üzerinden yüklenmesi suretiyle yapılır. Başvuru, Spor Kulübü yönetim kurulunca 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak veya mail yolu ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(6) 30 (otuz) günlük süre içinde Yönetim Kurulu’nun üyelik hakkında karar vermemesi halinde başvuru reddedilmiş sayılır. Üyeliğe kabul halinde, aday üyenin giriş aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.

(7) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(8) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilir.

(9) Genel kurul, üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair itirazlar hakkında son kararı verir. Üyeliğe kabule ilişkin karar gündemde öncelikle görüşülür ve itiraz karara bağlanmadan ilgili üye genel kurulda oy kullanamaz.

(10) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde merkezin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne bildirilir.

(11) Bir takvim yılı içinde üye olarak kabul edilebilecek kişi sayısı, önceki yılsonu itibarı ile Sicil kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bildirilen kulüp toplam üye sayısının %3 (üç)’ünü aşamaz.

Onursal Üyelik

MADDE 6- (1) Kulüp’e önemli derecede manevi katkıda bulunan kişiler veya Kulüp lisansı devam ederken 40 (kırk) yaşını doldurmuş milli olan sporcular, tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen özellikleri taşımak kaydı ve Divan Başkanlık Kurulu’nun yazılı teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olabilirler. Kulüp’e üye olmayan Onursal üyelerin, Genel Kurul’a katılma ve söz hakları olup, oy kullanma hakları yoktur. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır.

(2) Onursal üyelikte, tüzüğün 5/e Maddesinde belirtilen sayısal sınırlama dışında her sene 3(üç) kişiye kadar üye kabul edilebilir. O yıl içinde kullanılamayan bu kontenjan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz. Fahri Üyelik

MADDE 7- (1) Kişiliğinden, Kulüp’e sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişiler ile Kulüp’e önemli derecede maddi katkıda bulunan kişilere Divan Başkanlık Kurulu’nun yazılı teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri Üyelik verilebilir. Aynı zamanda Kulüp’e üye olmayan Fahri Üyeler Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy hakkı yoktur. Aidat ödemeleri isteklerine bağlıdır. 5
(2) Fahri Üyelikte, tüzüğün 5/e Maddesinde belirtilen sayısal sınırlama dışında her sene 3(üç) kişiye kadar üye kabul edilebilir. O yıl içinde kullanılamayan bu kontenjan arta kalan sayı, ertesi yıla aktarılamaz. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

MADDE 8- (1) Kulüp üyeleri ilgili mevzuat ve Spor Kulübü tüzüğü hükümleri ile Spor Kulübü organlarının kararlarına uymakla ve Spor Kulübü tüzüğünde belirtilen esaslara göre yıllık olarak Genel Kurul tarafından belirlenecek olan üyelik aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler.Madde 12 (b) de verilen sürede ödemekle yükümlüdürler.

(2) Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birinde görev alabilir.

(3) Ayrıca her üye;

a) Kulüp düzenine uymak ve Kulüp’e sadakat göstermekle,
b) Üyelik sıfatlarından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
c) Kulüp’ün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
ç) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Tüzük hükümleri ve Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla,
e) Kulüp’ün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

(4) Kulüp üyeleri, Kulüp tüzel kişiliğinin ve diğer üyelerin ve tarihinde yer alan önemli şahsiyetlerin itibarına ve şöhretine zarar verecek; direkt veya dolaylı olarak Kulübün ekonomik zararına, şahsi itibar kaybına yol açacak söylem ve faaliyetlerde bulunamazlar. Bu amaçla, her üye Kulüp tüzel kişiliğine ve diğer üyelere karşı, toplumda kabul görmüş genel ahlak kurallarına uygun olarak saygı göstermekle yükümlüdür.

(5) Üyenin sahip olduğu hak ve yükümlülükler vefat ile sona erer.

Giriş Ücreti

MADDE 9- Üye giriş ücreti; yıllık aidatın 5 (beş) katından az olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca belirlenir. Kulüp’e üye olanlar giriş ücretini tam olarak öderler. Ancak; Kulüp’ün lisanslı amatör sporcuları ise giriş ücretinin %10 (yüzde on)unu ödeyerek Kulüp’e üye olabilirler. Tüzüğün kabul tarihi itibarı ile bu bedel 150.-TL’dir. Tüzüğün 6. ve 7. maddeleri kapsamında üye olanlardan giriş ücreti alınmaz. Tüzüğün yürürlük tarihi itibarı ile giriş ücreti 1.500.-TL (BİNBEŞYÜZ) dir.

Yıllık Aidat

MADDE 10- Yıllık aidat; Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Mali Genel Kurul’ca, Mali Genel Kurul’un yapılmadığı yıllarda ise Olağan Genel Kurul’ca belirlenir. Takip eden 1(bir) Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidatlar en geç ait olduğu yıl sonuna kadar ödenir. Tüzüğün yürürlük tarihi itibarı ile yıllık aidat 300.-TL (ÜÇ YÜZ) dir.

Üyelikten Çıkma (İstifa)

MADDE 11- (1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin spor kulübü üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. e-Devlet üzerinden de üyelikten çıkma işlemleri gerçekleştirilebilir. 6

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin spor kulübüne olan ve birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkanların yeniden üye olmak için başvurması halinde, üyeliği sona ermeden önceki döneme ait aidat ve benzeri borçları mevcut ise üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için bu borçların tamamının ödenmesi gerekir.

(3) Spor kulübünden çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve spor kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 12- (1) Spor kulübü üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sayılmıştır:

a) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
b) En az 6 yıllık aidat borcu bulunmak ve yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 (otuz) gün içinde ödememek,
c) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak,
ç) Kanun ve Spor kulübü tüzüğü hükümlerine göre Kulüp’ten kesin ihracı gerektiren veya Madde 5/2’de belirtilen suçları işlemek,
d) Kulüp’ün menfaat ve faaliyetlerini açıkça engelleyerek, yahut Kulüp’ün organlarında görevli kişilere hakaret ve benzeri fiillerde bulunarak Kulüp’e maddi ve manevi zarar verenler, görevleri ve yetkilerini kötüye kullanarak veya görev sorumlulukları ve yetkileri olduğu halde görev ve yetkilerin kötüye kullanılmasını engellemek üzere girişimde bulunmamak.

(2) Sınırlı olarak sayılan bu hallerden; a, c, ç ve d bentlerinde sayılan hallerde ilgili kişi Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu yapacağı inceleme neticesinde kararını verir. (b) bendinde gösterilen halde ise Sicil Kurulu tarafından ilgilinin bildirdiği iletişim vasıtaları ile adresine e postasına veya telefonuna gönderilecek iletilerden sonuç alınamaması halinde, Kulüp web sayfasında ödeme süresi boyunca yayınlanacak bir ilan ile ödeme süresi tanınır. Süre sonunda Sicil Kurulu önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma konusunda karar verilir. Üyelikten çıkarılma kararları Yönetim Kurulu tarafından uygun araçlarla ilan edilir ve bu karar ilgilisine Yönetim Kurulu tarafından ayrıca tebliğ edilir. Spor Kulübünden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Spor Kulübü malvarlığında hak iddia edemez.

(3) Yeniden üyeliğe kabul halinde üyelik süresinin hesabında; çıkma ve çıkarılma nedeniyle üyeliğin sona erdiği ve yeniden üye olduğu dönem arasındaki süre üyelik süresi hesabında dikkate alınmaz

(4) Aidat borcunu ödememesi nedeniyle çıkarılan üyeler hariç, üyelikten çıkarılan üyeler hiçbir şekilde Kulüp’e bir daha üye olamaz ve Kulüp’ün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. (5) Aidat borcunu ödememesi nedeniyle üyelikten çıkarılan üyelerin yeniden üye olmak için başvurması halinde, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için üyeliği sona ermeden önceki tüm dönemlere ait aidat ve benzeri borçları muaccel olduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile beraber ödenmesi gerekir.

Spor Kulübünün Organları

MADDE 13- (1) Spor kulübünün organları aşağıda gösterilmiştir;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
) Denetim Kurulu, 7
ç) Disiplin Kurulu,
d) Sicil Kurulu,
e) Divan Kurulu,
f) Divan Başkanlık Kurulu,
g) Hukuk Kurulu,
ğ) Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu.
h) Danışma Kurulu.

(2) Kulüp gerekli gördüğü ve amacına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara 1’inci fıkrada sayılan kurulların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanununun 5’inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya 7405 Sayılı Kanunun 20’nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Tahkim kurulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(5) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Genel Kurulun Oluşumu, Toplantı Türleri, Zamanı ve Yeri

MADDE 14- (1) Genel Kurul, Karşıyaka Spor Kulübü’nün en yetkili karar organı olup spor kulübüne kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Toplantı türleri şu şekildedir;

a) Olağan Genel Kurul: Kulüp Başkanı ile kulüp organlarının seçimi ve mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması için 3 (üç) yılda bir mayıs ayında yapılır. Aynı yıl Mali Genel Kurul yapılmaz. Bu nedenle Mali Genel Kurul ile Olağan Genel Kurul gündemleri birleştirilir.
b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde ya da bu tüzüğün 32/h maddesindeki hallerin vuku bulması halinde Denetim Kurulu’nun daveti ile veya bu tüzüğün 34/e maddesindeki Divan Kurulu üyelerinin 2/3’sinin (üçte ikisi) çağrısı ile ya da Genel Kurul 8 toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin 1/5 (beşte birinin) yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve Genel Kurul’a katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında sadece toplantıyı gerektiren ve toplantı gündeminde yer alan konu veya konular görüşülür, gündeme ekleme yapılamaz. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı içinde, Olağan Genel Kurulda olduğu gibi, tüzüğün 15. (on beşinci) maddesinde belirtilen koşullarda bildirim şartı bulunmaktadır. c) Mali Genel Kurul: Mali konuların görüşülüp karara bağlanması ve ibrası için her yılın Mayıs ayında olağan olarak yapılır. Bu toplantıda bir sonraki dönemin taslak bütçesi görüşülür ve karara bağlanır. Bu Genel Kurulda başkan, yönetim ve organ seçimleri yapılmaz.

(3) Her üç toplantı türünde de toplantının yapılacağı yer gün ve saat Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve usulüne göre tebliğ edilir.

(4) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(5) Olağan Genel Kurul toplantısına 6 (altı) ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa olsun Kulüp Başkanlığının boşalması halinde, Başkan Vekili, Kulüp Başkanlığı görevini devir alır. Başkan vekilinin de görevi bırakması durumunda, Yönetim Kurulu 30 (otuz) gün içerisinde kendi içerisinde bir Kulüp Başkanı seçer. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerinin Yönetim Kurulu’nun toplantısına davet edilmelerine rağmen üye sayısının salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu’nun tamamı ve Kulüp Başkanlığı boşalmış sayılır. Bu durumda Kulüp’ün idari, mali ve sportif her türlü iş ve işlemleri Olağan Genel Kurula kadar Divan Başkanlık Kurulu’nca yürütülür. (6) Yönetim Kurulu’nun istifalar, vb. nedenlerle salt çoğunluğun altına düşmesi veya Kulüp Başkanlığının boşalması, Olağan Genel Kurul toplantısına 6 (altı) aydan fazla bir süre kala olmuş ise, Genel Kurul 30 (otuz) gün içinde Divan Başkanlık Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Divan Başkanlık Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine mahkeme, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Çağrı Usulü

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu, spor kulübü tüzüğüne ve Sicil Kurulu’nca bildirilen listeye göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Kulüp Üyelerinin Genel Kurula çağrısı en az 15 (onbeş) gün öncesinde bir gazetede yayımlanmak veya sosyal medya hesaplarından duyurulmak veya üyelerin kayıtlı e posta adreslerine veya telefonlarına elektronik ileti yollamak ve mutlaka Kulübe ait resmi web sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır.

Çağrıda, Genel Kurul toplantısının:
✓ Günü ve saati,
✓ Yeri,
✓ Gündemi,
✓ Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve nerede yapılacağı hususları yer alır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre Dernekler Kanunu Madde 14’te “7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.” Şeklînde düzenlenmesine karşılık Karşıyaka Spor Kulübü genel kurulları için ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az 30 günden fazla olamaz. 9


(2) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

MADDE 16- (1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, spor kulübü tüzüğü değişikliği ve spor kulübünün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Toplantıya Kulüp üyeliğine kabulünden itibaren (Başkan adayı ve seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri hariç) 3 (üç) yıl geçmiş olan üyeler katılabilir. Oy kullanabilir. Tüzük 6. Maddesi gereğince milli olmak sebebi ile onursal üye olanlar da genel kurullara katılmak için süre sınırlamasından muaftır. Üyelik süresine ilişkin olarak Genel Kurul tarihinin hesaplanmasında duyurulan ilk toplantı tarihi esas alınır. İlk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantıya da ilk toplantıdaki katılma hakkı olanların belirlendiği liste ile gidilir.

(3) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Sicil Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atıp yaka kartlarını alarak toplantı yerine girerler. Seçim maddesine geçildiği andan itibaren salona giriş yapılamaz.

(4) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde toplantıya katılma hakkına sahip bulunan üyeler veya yönetim kurulunca en az üç kişi tarafından bir tutanak düzenlenir.

(5) Açılıştan sonra Genel Kurula katılan üyelerin açık oyuyla toplantıyı yönetecek 1 (bir) Divan Başkanı, 1 (bir) Başkan Vekili, 2 (iki) Yazman seçilir. Toplantı Genel Kurul Divan Başkanı tarafından yönetilir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler.

(6) Spor Kulübü organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine veya Divan tarafından belirlenecek sandık görevlilerine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(7) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

(8) Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Önergeyi imzalayanlardan önerge verme yeter sayısındaki kadarının yoklama sırasında Genel Kurul toplantısının yapıldığı salonda bulunması şarttır.

(9) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişinin yetkisini gösterir yazılı belgesini Genel Kurul Başkanlık Divanına sunması şarttır.

(10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından imzalanır. Toplantının yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içinde, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu 10 belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(11) Kulübün gereklilik içeren hallerde toplantıları veya belli gündem maddelerini görüştüğü kısımları gizli olarak yapılabilir. Gizli toplantı yapılması kararı Genel Kurulda mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Gizli toplantı yapılacak olması halinde güvenliği sağlamakla görevli olanlar dışında toplantıya katılma hakkı olmayanların tamamı salondan çıkarılır.

(12) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları; spor kulübünün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun il müdürlüğüne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen spor kulübü üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini spor kulübüne bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 17- (1) Genel Kurulda aksine karar alınmadıkça seçimler, gizli oy ve açık sayımla yapılır. Kararlar, aksine karar verilmedikçe açık oyla alınır. Açık oylamada, Divan Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

(2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

(3) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve spor kulübünün feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin, spor kulübünün başka bir spor kulübüyle birleşmesi kararı ise genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı Genel Kurul toplantısında toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

Oyların Sayımı

MADDE 18- Oyların sayımı Genel Kurul Divanı tarafından yapılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı koşullara göre, oy kullanmaya nezaret etmek ve Genel Kurul Başkanlık Divanının talimatlarına göre sayımda yeterli sayıda sandık görevlisi görevlendirir. Başkan adayları dilerlerse oy kullanımı ve sayımında Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan ikişer gözlemci bulundurabilirler. Başkan, Yönetim Kurulu ile tüm kurullar için oy sayım işlemine ara verilmeksizin, bitirilinceye kadar devam edilir.

Genel Kurul Çalışmaları ve Devir Teslim

MADDE 19- (1) Genel Kurul Divanı toplantıyı tarafsızlık içinde yürütüp, gerekli önlemleri almaya ve aldırmaya, toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya, tekrarlanması halinde salondan çıkartmaya, toplantı tutanaklarını tutmaya, ayrıca toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini Kulüp Yönetim Kurulu'na teslim etmeye yetkili ve görevlidir.

(2) Genel Kurul Divan Heyeti en geç 2 (iki) iş günü içinde, günü ve saati belirtmek suretiyle devreden ve devralan Yönetim Kurulu’nu Kulüp merkezinde toplantıya çağırmaya tek ve tam yetkilidir. Çağrı için her türlü iletişim vasıtaları ve elektronik ileti yöntemleri kullanılabilir. Görevini devreden Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu’ndan imzaya yetkili üyeler 11 olan Başkan Yardımcısı ile Saymanın ve devralan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu’ndan seçilecek iki kişinin bu çağrıya uyması zorunludur.

(3) Görevini devreden Yönetim Kurulu, devralan Yönetim Kurulu'na Kulüp’ün mal varlığını ve tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını en geç (2) nolu bentte belirlenen toplantıdan 7 (yedi) gün içerisinde devir ve teslim eder

(4) Devir ve teslime gelmeyen Yönetim Kurulu sorumlu olur.

(5) Kulüp Yönetim Kurulu, Kulüpler Yasasına uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede Kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğe yazı ile bildirmek zorundadır. Genel Kurulda alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanarak üyelerin bilgisine sunulur.

(6) Tüzük hükümlerine göre seçilme niteliği olmadığı anlaşılan üyeler Sicil Kurulu önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Yerlerine yedek üyeler görev alır. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

MADDE 20- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile spor kulübü üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 21- (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a) Kulüp Başkanı ile Spor Kulübü organlarından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.
b) Spor Kulübü tüzüğünü değiştirmek.
c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunun mali ve idari raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak, Yönetim Kurulunun mali ve idari olarak ibrası ile Denetim Kurulu’nun ibrasını oylamak. ç) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirerek kabul etmek.
d) Spor Kulübü tarafından taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz malların satılması, Spor Kulübünün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetlerin tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
e) Spor Kulübü Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Spor Kulübünün hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.
f) Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek ya da bu kararların alınması için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,
g) 7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma ve gelir ve alacaklarını devretme yetkisi vermek.
ğ) Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek.
h) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliğe kabule ilişkin başvurunun kabulü veya reddine dair kararlara itirazlar hakkında son kararı vermek. 12
ı) Kulübün yetkili organlarınca verilen üyeliğin askıya alınmasına dair kararı görüşerek üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar vermek. Üyelikten çıkarılmaya dair kararlarda çıkarılan kişilerin başvuruları halinde çıkarılma hakkında son kararı vermek.
i) Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
j) Spor Kulübü’nün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek. İlgili kuruluşların yarışmalarından geçici veya tamamen çekilmesi veya uluslararası faaliyet ve iş birliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek
k) Yurt içi ve yurt dışında şirketler ve vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarını satın almak, Spor Kulübü’nün elinde bulunan şirket paylarını satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında karar almak veya bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
l) Spor Kulübü’nün başka bir spor kulübüyle birleşmesine veya mal varlığının devrine karar vermek ve bunlara ilişkin sözleşmeleri onaylamak.
m) Spor kulübünün feshedilmesine karar vermek ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla tasfiye usulünü belirlemek.
n) Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
o) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ö) Divan Başkanlık Kurulu’nun teklif ve tavsiyelerini görüşmek.
p) Gerektiğinde komisyonlar kurmak ve görevlendirmek, bu komisyonlardan çıkacak raporlan görüşüp karara bağlamak.
r) Kulübün marka, patent, isim, vb. haklarının üçüncü kişilere kullandırılması ile lisanslı ürünlerinin üçüncü kişilerce pazarlanması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki vermek.

Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu Adaylık Başvuru Usulü

MADDE 22 – (1) Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu’na aday olacakların listesi, aday olanlardan birisi tarafından, çoğunluk sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın ilk Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten bir gün önce saat 17.00’ye kadar 3 (üç) nüsha hazırlanacak dilekçe ekinde Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmek zorundadır. Teslim edilen listelerde daha sonra bir değişiklik yapılamaz. Verilecek listelerde seçimi yapılacak tüm organlar için tüzükte yer alan koşulları taşıyan adayları yer almalıdır. Aday olma yetkinliğine sahip olmayanlar yerine yedek listeden sırasıyla asil listeye dahil edilir.

(2) Genel Kurulun açılması ve Genel Kurul Divan seçiminin yapılmasını takiben Divan Başkanlık Kurulu aday başvurularına ilişkin dilekçe ve aday listelerinin birer nüshasını Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim eder.

Yönetim Kurulu Seçimi ve Oluşumu

MADDE 23 – a) Yönetim Kurulu, Genel Kurula tüzüğün 22. maddesi gereği başvurusu yapılıp kabul edilen üyeler arasından gizli oyla seçilen 14 (on dört) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 (üç) yıldır.
b) Yönetim Kurulu Üyeleri yapacakları ilk toplantıda yeterli sayıda başkan yardımcısı ile, Genel Sekreter, Sayman ve gerekli görülen faaliyetleri yürütecek üyeleri seçer ve görev bölümünü yapar.
c) Asil üyelerden birinin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyeleri göreve davet eder. 13
d) İstifa ederek ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurul’a hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden hiçbir göreve seçilemezler.

Çalışma Yöntemi

MADDE 24 – (1) Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve sıklıkta toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

(2) Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve okunarak imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar tüzüğün 30.maddesinde gösterildiği şekilde imzalanır.

(4) Başkan veya Yönetim Kurulu Üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıya Yönetim Kurulu kararı ile katılabilir ancak alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. (5) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir.

Kulüp Başkanı Seçimi, Görev ve Yetkileri

MADDE 25 – (1) Kulüp Başkanı Genel Kurul’ca, Kulüp üyeliğine giriş tarihinden itibaren 2 (iki) yılını doldurmuş, tüzüğün 22. maddesi gereği başvurusu yapılan ve Genel Kurul’da oy kullanma yetkisi olan üyeler arasından 3 (üç) yıl için doğrudan doğruya gizli oyla seçilir. Üyelikte 3 (üç) yılını doldurmayan Başkan adayı Genel Kurul’a katılıp, oy kullanabilir. Kulüp Başkanı, Karşıyaka Spor Kulübü’nü, Başkan sıfatıyla temsil eder.

(2) Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde Kulüp’ü; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar Başkan Vekili temsil ve idare eder. Başkan Vekilliği de boşalır ise, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üye Kulüp Başkanı sıfatı ile Kulüp’ü temsil ve idare eder.

(3) Kulüp Başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 Kulübün tüzel kişiliğini temsil eder,
 Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,
 Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,
 Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir,
 Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam eder,
 Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

(4) Kulüp Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Başkan’ın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır.

Madde 26- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organıdır. Kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanla birlikte Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçına Kulübü temsil ve ilzam etmek üzere yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını basiret ve adaletle yürütmek,
b) Genel Kurulu mali, olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurul gündemini hazırlamak,
c) Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçenin uygulanmasını sağlamak, Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
d) Kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin idari ve mali faaliyetlerini denetlemek, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirmek,
e) Genel Kurul tarafından verilecek yetki doğrultusunda gerekli kararları alıp, uygulamaya geçmek,
f) Tüzükteki Amatör Spor Dalları ile ilgili sınırlayıcı madde hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal ve sportif dallarının kurulmasına karar vermek ve bu dalların faaliyetlerini yürütecek üyeleri seçmek, komiteleri kurmak, ilgili federasyonların genel kurullarına katılacak delegeleri belirlemek, spor dallarının verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,
g) Genel Kurul tarafından tüzüğün 21/ç maddesinde belirtilen hususlarda verilecek yetki doğrultusunda gerekli kararları alıp uygulamaya geçmek,
h) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu tayin etmek,
i) Kulübün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu konsolide finansal tablolarını Genel Kurul’a sunulmak üzere yıllık Olağan Mali Genel Kurul ilk toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce, isteyen Kulüp üyelerinin alabileceği şekilde Kulüp merkezinde hazır bulundurmak,
j) Divan Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Divan Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak,
k) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak,
l) Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için gerekli şartları sağlamak,
m) Üyeler arasında birlik beraberliğin, Kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak, kulübün mali ve marka itibarını korumak ve arttırıcı çalışmalar yapmak,
n) Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterlerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,
o) Üç ayda bir mali, idari ve sportif faaliyet raporları hazırlayarak, Denetleme ve Divan Başkanlık Kurulu’na sunmak ve bu kurullardan görüş ve öneri istemek,
p) Kulübün iç işleyişine ilişkin olarak yazılı düzenlemeler yapmak sirkülerler yayınlamak. Sporcular için ödül ve cezaya dair iç düzenlemeler yapmak kulüp içinde bağlayıcı olacak sirkülerler yayınlamak.
q) Kulübün mevcut taşınır ve taşınmaz mallarının kiralanması, isim hakları, reklam alanları, sponsorluklar ve diğer gelir getirici işlemlerle ilgili olarak araştırma yapmak ve uygun gördüğü kararları almak
r) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
s) Kulübün profesyonel ve amatör spor politikalarını tayin etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek,
t) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,
u) Kulübün federasyonlara ve konfederasyonlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,
v) Danışma Kurulu’nu seçmek, Tarih Müze ve Arşiv Kurulu’nun çalışacağı ortam ile yardımcı personel atamak, bütçesini oluşturmak. Gerekli görülmesi halinde Hukuk Kurulunu oluşturmak 15 Ayrıca kurulabilecek diğer kurullardan Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olanların üyelerini belirlemek ve tüm kurullardan gerek gördüğü dönemlerde çalışma raporu almak.

Madde 27- GENEL SEKRETERİN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür,
b) Kulübe üye olmak için başvuranlar hakkındaki istek kağıdını en geç 15 (onbeş) gün içinde Sicil Kurulu’na gönderir. Sicil Kurulu’nca bildirilen inceleme neticesine göre Yönetim Kurulu’nca alınacak kararı gerekçeli olarak ilgiliye en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak bildirir,
c) Her türlü yazışmaları yürütür,
d) Karar defterini tutar. Yönetim Kurulu kararlarını tarih ve numara sırası ile günü gününe boş yer kalmayacak biçimde bu deftere işler, alınan kararların imzalanmasını sağlar,
e) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, f) Divan Kurulu kararını gerektiren konular hakkında, Yönetim Kurulu’nun karar ve önerilerini Divan Kurulu’nun toplanacağı aydan önce Divan Başkanlık Kurulu’na gönderir.

Madde 28- SAYMAN GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nca Sayman, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Saymanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kulübün her türlü mali işlerini Genel Kurul tarafından onaylanan yıllık bütçe hükümlerine uygun olarak Başkan ve Yönetim Kurulu ile birlikte yürütür,
b) Kulübün gelir ve giderlerinin yasalara uygun yapılmasını sağlar, gerekli belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar.
c) Muhasebe personeli Saymana karşı sorumludur,
d) Sayman talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar,
e) Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve Genel Kurul’ca kabul edilen bütçenin uygulanmasını sağlar,
f) Genel Kurul’ca verilmiş olan yeni borçlanma yetkisinin ve tesis gelirlerinin kullanılmasına ilişkin hükümlere uyulup uyulmadığını kontrol eder ve düzenli olarak Yönetim Kuruluna rapor eder,
g) İlgili yasal mevzuatı sürekli takip eder, değişikliklerden Yönetim Kurulu’nu haberdar eder,
h) Vergi Daireleri, Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Spor Kulübünün mali yapısı ve işleyişi ile ilgili her türden resmi kurumlarla yazışma ve ilişkileri düzenler, yürütür.

Madde 29- AMATÖR SPOR DALLARINDAN SORUMLU ÜYELER, GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nca Amatör Spor Dallarından Sorumlu Üyeler, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir ve direkt olarak Kulüp Başkanı’na bağlı olarak görev yaparlar. Amatör Spor Dallarından Sorumlu Üyenin görev ve yetkileri şunlardır: 16

a) Amatör Spor Dallarının çalışmalarını düzenler, sportif işleri Yönetim Kurulu adına yürütür,
b) Sportif Dalların ihtiyaçlarını, idari ve teknik durumlarını Yönetim Kurulu’na bildirir, çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgi verir,
c) Amatör sporcuların Kulübe kabulüne dair dal sorumlularından gelen sporculardan uygun gördüklerinin belgelerini lisansı çıkartılmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,
d) Amatör sporcuların listesini hazırlar,
e) Amatör Spor Dallarını yönetecek spor direktörünü veya genel kaptanları veya dal sorumlularını, teknik yönetici ve idarecilerini Yönetim Kurulu’na önerir ve atanmalarını sağlar,
f) Amatör Spor Dallarını yönetmek üzere görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin bu görevleri, Kulüp Başkanınca her an geri alınabilir. Bu durumda Kulüp Başkanı’nın önerisi, Yönetim Kurulu’nun da onayı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından yeni görevlendirmeler yapılır. Görev ve yetkilerin kullanılması, şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

Madde 30- TEMSİL, İLZAM ve YETKİ Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanılarak Yönetim Kurulu kararı ile Kulüp:

a) İdari işlerde Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek idari yetkililerin tek imzaları ile,
b) Yönetim Kurulu’nca belirlenecek parasal limit dahilindeki mali iş ve işlemlerde Başkan, Başkan Vekili veya Saymanın en az ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.
c) Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir parasal limitin üzerindeki her türden borçlandırıcı veya gelir getirici işlemlerde, Başkan ve/veya Başkan Vekilinin birinin imzaları yanında imza yetkisine sahip 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesinin birinin daha imzası aranır.
d) Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçına Yönetim Kurulu yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulu’nun ortak sorumluluğunu kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu Üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, kapsamı, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

Madde 31- DENETLEME KURULU OLUŞUMU

Denetleme Kurulu, Kulüp üyeliğinde 3 (üç) yılını doldurmuş, aidat borcu olmayan ve 2 (iki) üyesi iktisat, maliye veya işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış üyeler arasından ve 1 (bir) üye de kulüp üyesi olmak üzere, Genel Kurulca 3 (üç) yıl için seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerde herhangi bir nedenle eksilme olması halinde aynı nitelikteki yedek üye yerine geçer. Denetleme Kurulu’na aday olan üyeler, listesiyle Genel Kurul Divan Başkanlık Kurulu’na madde 22-(1)’de belirtilen sürede başvurur.

Madde 32- GÖREV ve YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup bu sıfatla:
a) Kulüp tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda tüzüğün ilgili maddelerinde düzenlenen esaslara uygun faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğünde tespit edilen usul, esas ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve 1 (bir) yılı geçmeyecek aralıklarla denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar,
b) Denetim sonuçlarını 3 (üç) ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Divan Başkanlık Kurulu’na bildirir, 17
c) Yıllık denetim raporunu Yönetim Kurulu’na ve yıllık Olağan Mali Genel Kurula sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a bildirir,
d) Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel Kurul’a sunar,
e) Olağanüstü Genel Kurul’un seçimli olması ve ibra gerektirmesi durumunda 32/c ve 32/d maddeleri uyarınca aynı raporlar Denetim Kurulu’nca hazırlanır.
f) Yönetim Kurulu’nun talebi halinde Spor Kulübünün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar, Denetleme Kurulu üyelerinin talebi halinde kendilerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur,
g) Genel Kurul’ca tayin edilmiş olan borçlanma yetkisinin aşılıp aşılmadığı, aşıldı ise miktarının tespiti, aynı şekilde tesis gelirlerinin tüzük hükümleri çerçevesinde harcanıp harcanmadığı konularını takip eder, dönemi içerisinde yönetim kuruluna, genel kurullarda da Genel Kurul’un bilgisine sunar. Denetleme Kurulu’nun yukarıda belirtilen konularda Genel Kurul’a gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumunda, gerçeğe aykırı beyan edilen miktar kadar uğranılan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.
h) Denetim sonucunda suistimalin veya Spor Kulübünün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

Madde 33- DİVAN KURULU KURULUŞU

Divan Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Divan Kurulu üyesi olanlar.
b) Sicil Kurulu tarafından belirlenmiş, Kulüp üyeliğinde 25 (yirmi beş) yılını doldurmuş aidat borcu olmayan üyeler,
c) Sicil Kurulu tarafından belirlenmek üzere en az 1 (bir) yıl süreyle Kulüp Başkanlığı yapmış üyeler ile en az 10 (on) yıl süreyle Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu veya Sicil Kurulu’nda toplam görev yapmış üyeler,
d) Kulüp üyesi olmaları ve 40 (kırk) yaşını doldurmaları kaydıyla yıl şartı aranmaksızın, Kulüp sporcu lisansı ile en az 25 (yirmi beş) defa Milli Takımlarda yer almış sporcular,
e) Kulüp üyesi iken belediye başkanı seçilmiş olmaları kaydıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan kişiler,
f) Fahri Üyeler.

Madde 34- GÖREV VE YETKİLERİ

Kulübün danışma ve aynı zamanda tüzükte yetki verilen durumlarda karar ve iç denetim organı olan Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu’nun mali, idari, sportif raporları ile bağımsız denetim şirketinin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap durumunu Denetleme Kurulu raporu ile incelemek, tavsiyelerde bulunmak, gerekirse ilgili kurulları uyarmak,
b) İncelemeyi gerektiren konularda komisyon kurmak, verilecek raporları karara bağlayıp Yönetim Kurulu’na bildirmek,
c) Yönetim Kurulu’na Fahri ve Onursal Üyelik kaydı konusunda yazılı görüşte bulunmak, Genel Kurul’un görev ve yetkileri düzenleyen maddelerinde ve tüzüğün diğer ilgili maddelerinde Divan Kurulu’ndan istenen yazılı raporları düzenlemek, 18
d) Genel Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek, aykırılıkların tespiti halinde tavsiye veya uyarıda bulunmak,
e) Divan Kurulu üyelerinin 2/3 (üçte iki) oranında oy çoğunluğunun sağlanması halinde Spor Kulübünü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırmak,

Madde 35- ÇALIŞMALARI

Divan Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri Divan Başkanlık Kurulu’nca hazırlanacak ve Divan Kurulu tarafından kabul edilecek Yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikler Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara burada tarifi yapılan görev ve sorumlulukların dışında yeni bir görev ve sorumluluk yükleyemez. Divan Kurulu aşağıdaki esaslara göre çalışmalarını sürdürür.

a) Divan Kurulu, Ocak, Nisan, Ağustos ve Ekim ayları içerisinde, Divan Başkanlık Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun da katılımı ile olağan toplanır. Ayrıca, Divan Başkanlık Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda, Divan Kurulu üyelerinden 1/3 (üçte birinin) yazılı isteği Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun talep etmesi durumunda olağanüstü toplantı yapar,
b) Divan Kurulu toplantılarında görüşülecek konuları kapsayan gündem, Divan Başkanlık Kurulu’nca toplantıdan 10 (on) gün önce Kulübün web sayfası aracılığı ile üyelere bildirilir. Toplantı açılınca gündem Başkan tarafından okunur. Divan Kurulu toplantıda bulunan üyelerin 1/3 (üçte birinin) yazılı isteği üzerine gündeme madde ekleyebilir. Divan Başkanlık Kurulu resen veya diğer organların istemi üzerine veya toplantıya katılan üyelerin 1/3 (üçte birinin) yazılı isteğiyle toplantının gizli yapılması kararını alabilir,
c. Divan Başkanı toplantıda bulunmadığı zaman İkinci Başkan, o da bulunmazsa Divan Başkanlık Kurulu’nun en yaşlı üyesi toplantıyı yönetir,
d. Divan Başkanı Divan Kurulu’na bir öneride bulunacağı ve bunu savunacağı veya Divan Kurulu üyeleri tarafından şahsı ve uygulamaları hakkında ileri sürülecek görüşlere cevap vereceği durumlarda, Başkanlık görevini İkinci Başkana bırakarak, o konunun görüşülmesi sonuçlanıncaya kadar bir üye olarak görüşmelere katılır. Görüşülen konu İkinci Başkanı da ilgilendirdiği takdirde, (c) bendi uyarınca seçilecek geçici başkana görevi bırakarak üyeler arasına katılır,
e. Kulübe Fahri ve Onursal Üye kaydı konusunda Yönetim Kurulu’na yazılı görüşte bulunmak.

Madde 36- DİVAN BAŞKANLIK KURULU

Divan Kurulu, 3 (üç) yılda bir Ocak ayında yapılacak Divan toplantısında tüzükte yer alan usul ile 1 (bir) başkan, 11 (on bir) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşmak ve 3 (üç) yıl için görev yapmak üzere kendi içerisinde Başkanlık Kurulu için seçimini yapar. Başkanlık Kurulu, kendi içinde görev bölümü yaparak, 2 (iki) İkinci Başkan ve 1 (bir) Sekreter seçer ve seçim sonucunu Kulüp Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı’nın görev yapamaz hale gelmesi veya istifa etmesi durumunda, Divan Başkanlık Kurulu üyeleri kendi içinden Divan Başkanlık Kurulu Başkanını seçer.19

Madde 37- DİVAN BAŞKANLIK KURULU SEÇİMİ

a) Divan Başkanlık Kurulu seçimine katılabilecek ve oy kullanabilme şartlarına haiz üyelerin listesi Sicil Kurulu’nca belirlenir ve seçimin yapılacağı toplantıdan en az 15 (on beş) gün önce, gereken duyuruların yapılması için yönetim kuruluna ve mevcut divan kuruluna yazıyla bildirir. Liste, toplantı tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Kulübün resmi web sayfasından yayınlanır.
b) Seçim toplantısında, mevcut Divan Başkanlık Kurulu Başkanı tarafından toplantı açıldıktan sonra, toplantıyı idare etmek ve seçimi yapmak üzere 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı ve 1 (bir) Yazmandan oluşan toplantıda Divan Başkanlık Kurulu seçimi yapılır ve gündemin görüşülmesine geçilir.
c) Divan Başkanlık Kurulu seçimi gizli oy açık tasnif ile yapılır.
d) Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve üyeleri Kulüp Başkanlığı veya Kulüp Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmak istediklerinde Divan Kuruluna önceden bildirirler, seçilmeleri halinde Divan Başkanlık Kurulu üyelikleri sona erer. Bu nedenle Divan Başkanlık Kurulu yedekler dahil 4 (dört) üyenin altına inmesi halinde, Divan Kurulu’nun en eski divan sicil numarasına sahip üyeleri ile Divan Başkanlık Kurulu 7 (yedi) üyeye tamamlanır. Kendi arasında yapacağı görev dağılımı ile görevini sürdürür.

Madde 38- DİVAN BAŞKANLIK KURULU’NUN GÖREVLERİ

Divan Başkanlık Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Divan Kurulu’nu temsil etmek ve kararlarını uygulamak,
b) Divan Kurulu’nun çalışma gündemini hazırlamak,
c) Kulübün İdari ve Mali, Seçimli Genel Kurulları ile Olağanüstü Genel Kurullarının hazırlık çalışmaları dahil, tam tarafsızlık, ciddiyet ve güven ortamı içinde yapılmasına yönelik çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri almak,
d) Gerekli gördüğü hallerde, yapılmış ve yapılacak işler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, incelemesi gereken konularda komisyonlar kurarak sonuçlarını Divan Kurulu’nun bilgi ve onayına sunmak,
e) Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve gerekli önerilerde bulunmak,
f) Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu’na aday olacakların 3 (üç) nüsha dilekçe ve ekinde yer alacak aday listesini Genel Kurul’un yapılacağı tarihten bir gün önce saat 17.00’ye kadar teslim almak, alındı belgesinin bir suretini başvuru sahibine vermek ve aday listesini Sicil Kuruluna teslim etmek,
g) Divan Kurulu toplantısında yapılan görüşmeleri yazmak ve arşivlemek ve isteyen üyelerin bilgisine sunmak,
h) Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu’nu seçmek.

Madde 39- DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Disiplin Kurulu, Kulüp üyeliğinde en az 10 (on) yılını doldurmuş, aidat borcu olmayan ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış 3 (üç) kulüp üyesi en az 4 yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olmuş ve 2 (iki) kulüp üyesi olmak üzere toplam 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Listede yer alan asil üyelerin en az 3 (üç)’ü ve yedek üyelerin en az 2 (iki)’si hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadır. Disiplin Kurulu’na aday gösterilen üyelerin listesi Genel Kurul Divan Başkanlık Kurulu’na madde 22-(1)’de bildirilen sürede sunulur. 20 Disiplin Kurulu’nun asil üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. İçlerinden bir Başkan ve bir Yazman seçer ve bu karar, karar defterine ilk madde olarak yazılır. Seçim sonuçları Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirilir. Disiplin Kurulu’ndan çekilme veya başka nedenlerle üye sayısında eksilme oldukça (eksilen üye hukuk fakültesi mezunu üye ise yerine yine hukuk fakültesi mezunu olan) yedek üyelerden biri Disiplin Kurulu Başkanı tarafından asil üyeliğe atanır. Disiplin Kurulu 3 (üç) üye ile toplanabilir ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

Madde 40- GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve nihai görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirir.

Madde 41- DİSİPLİN CEZALARI

Uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) Kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir.

Madde 42- DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASINI GEREKTİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

a) Kulüp düzenini bozacak söylem veya fiillerde bulunmak,
b) Kulüp içinde veya dışında Kulüp itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak,
c) Kulüp ve üyelerin onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya fiillerde bulunmak,
d) Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya fiillerde bulunmak,
e) İlgili mevzuat, Kulüp Tüzüğü, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem veya davranışlarda bulunmak,
f) Kulüp Başkanları, organ ve kurul üyelerini eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söylem veya hakaret ile benzeri fiillerde bulunmak,
g) Eleştiri sınırları dışında Kulübü aşağılayacak veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Kulübe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak,
h) Genel ahlaka aykırı Kulübe zarar veren söylem veya fiillerde bulunmak,
i) Spor müsabakaları sırasında Kulübün ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem veya fiillerde bulunmak,
j) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek,
k) Kulüp Seçimlerinin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya fiillerde bulunmak,
l) Kulüp malvarlığına kasten zarar verici eylem veya fiillerde bulunmak, Bu eylemleri işleyenler hakkında Disiplin Kurulu’nca madde 41’de belirtilen cezalar eylemin ağırlığına göre uygulanır. Yukarıda sayılan fiillere iştirak eden veya işleyen üyeleri azmettirenler 21 de suçu işleyen üyeler ile aynı cezayı alır, verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra 5 (beş) yıl içinde tekrarlanması durumunda bir üst ceza uygulanır, Uyarma ve kınama cezası alan üyelerin başkaca bir ceza almamak kaydı ile 5 (beş) tam yıl geçtikten sonra Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası Sicil Kurulu tarafından sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen cezaları alan üyeler 5 yılını doldurup cezaları sicilden silinmedikçe Kulüp Organlarında görev alamazlar,

Madde 43- KOVUŞTURMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

a) Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde, olay hakkında ilgili üyeler veya Kulüp Organları Yönetim Kurulu aracılığıyla Disiplin Kurulu’na başvurur.
b) Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları yazılı görüşü ile birlikte en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınır.
c) Disiplin Kurulu kendisine intikal eden şikâyet başvurusunu en geç 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya Kulüp Organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek hakkında soruşturma yapılan üyenin yazılı veya gerekli görülen hallerde sözlü olarak savunmaya yönelik ifadesini alır. En geç 30 (otuz) gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Gerekli olduğu takdirde bir kereye mahsus olmak üzere Disiplin Kurulu Başkanı’nın yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından 30 (otuz) günlük ek süre verilir.
d) Çıkarılma cezalarını gerektiren bir taleple sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında Disiplin Kurulu tedbir kararı alabilir ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.
e) Savunması alınmadan hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar, siciline işlenmek üzere Sicil Kurulu’na ve ilgili üyeye en geç 15 (on beş) gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.
f) Yönetim Kurulu verilen kararı yeniden görüşülmek üzere kendi görüşü ile birlikte Disiplin Kurulu’na iade edebilir. Aynı kararın yeniden alınması halinde kararı uygular.

Madde 44- HUKUK KURULU OLUŞUMU

Hukuk Kurulu, tamamı hukuk fakültesi mezunu olmak kaydı ile en az 3 (üç) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur ve doğrudan Kulüp Başkanı’na bağlı olarak görev yapar. Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından Kulüp üyeleri arasından seçilir. Görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresinin bitimiyle kendiliğinden sona erer. Hukuk Kurulu’nun asil üyeleri ilk toplantılarında görev bölümü yapar ve içlerinden 1(bir) kişiyi kurul sözcüsü olarak seçerler. Sözcü, gerektiğinde kurulu temsil eder.

Madde 45- HUKUK KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulu kararıyla talepte bulunulması halinde:
a) Kulüp bünyesindeki hukuki süreçleri takip ederek başta Kulüp Başkanı olmak üzere Yönetim Kurulu’na rapor verir,
b) Yönetim Kurulu’nun hukuki neticeler doğuracak kararlarında görüş bildirir,
c) Spor Dallarıyla ilgili Federasyonların talimatlarının yerine getirilmesi hususunda hukuki denetim yapar,
d) Sözleşmeleri inceler, sözleşmeye dayalı müzakerelerde hukuki danışmanlık yapar,
e) Kulüp mallarının kiralanması ile ilgili görevleri yerine getirir.
f) Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun talep edeceği konularda araştırma ve çalışma yapar, hukuki görüş bildirir, mukteza verir, hukuki mütalaalarda bulunur.

Madde 46- SİCİL KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Sicil Kurulu, Kulüp üyeliğinde 5 (beş) yılını doldurmuş, aidat borcu olmayan, 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu’na aday olan üyeler 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşan listesiyle Genel Kurul Divan Başkanlık Kurulu’na başvuruda bulunur veya Yönetim Kurulu aday listesinde yer alır. Sicil Kurulu’nun asil üyeleri ilk toplantılarında görev bölümü yapar ve içlerinden bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçer ve bu karar, karar defterine ilk madde olarak yazılır. Seçim sonuçları Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirilir. Sicil Kurulu’nun en az 30 (otuz) günde bir toplanması zorunludur.

Madde 47- SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sicil Kurulu:

a) Kulübe yapılan üyelik başvurularına ilişkin işlemleri yürütür,
b) Yönetim Kurulu’nca bildirilen üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işler,
c) Genel Kurul’da kulüp organlarına seçilenlere ilişkin listeyi, kendisine tevdi edilir edilmez inceleyerek adayların aday olma yetkinliklerini tespit eder ve aday olma yetkinliğine sahip olmayanları yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.
d) Her yıl 31 Aralık itibariyle Kulüp üyeliğinde 25 (yirmi beş) yılını doldurarak Divan Kurulu’na girmeye hak kazanmış üyelerin listesini hazırlar. Hazırlanan listeyi Divan Başkanlık Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na bildirir,
e) Her yıl 31 Aralık itibariyle geçmişte seçimle gelen Kulüp Başkanlığı yapmış ve toplamda en az 10 (on) yıl Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu veya Sicil Kurulu Üyeliği yapmış üyelerin listesini hazırlar. Hazırlanan listeyi Divan Başkanlık Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na bildirir,
f) Üye aidat kayıtlarını inceleyerek yıllık aidatını ödeyen ve Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartları ile ad ve soyadları, Kulüp sicil numarası yazılı ve hizalarında imzalamalarına elverişli sütun bulunan listeleri hazırlar ve listeleri Genel Kurul toplantı tarihinden 1 (bir) gün önce Divan Başkanlık Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na teslim eder,
g) Tüzüğün üyelikle ilgili maddeleri uyarınca üyelikleri sona erecek üyelerin listelerini her yıl Aralık ayında Yönetim Kurulu’na bildirir,
h) Genel Kurul katılım listesini hazırlar ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlık çalışmalarını yürütür,
i) Disiplin Kurulu’nca verilen cezaları üyelerin siciline işler ve hakkında çıkarma kararı verilmiş, disiplin cezası almış veya üyelikten çıkmak istediklerini yazı ile bildirmiş üyelerin durumlarını sicile kaydeder, 23
j) Yasal engeli bulunduğu veya daha sonra ortaya çıktığı için Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinen üyelerin ve kendi isteği ile ayrılan üyelerin kaydını siler,
k) Yıllık aidatını ödemeyen üyeleri uyarır. Verilen 15 (onbeş) günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu hususu gereğinin yapılması için Yönetim Kurulu’na bildirir,
l) Sicil ve Sicil Kurulu karar defterlerini ilgili kuruluşlara tasdik ettirir,
m) Divan Başkanlık Kurulu tarafından teslim edilen Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu aday listesini Genel Kurul Divan seçiminin yapılmasını müteakip Genel Kurul Divan Başkanlık Kurulu’na teslim eder,
n) Sicil Kurulu tüzükte öngörülen göreviyle ilgili tüm hususları yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Madde 48- TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULU OLUŞUMU

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu, kulüp üyeleri arasından Divan Başkanlık Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde 3 (üç) yıl için seçilen 5 (beş) asil, 3(üç) yedek üyeden oluşur.

Madde 49- TARİH, MÜZE VE ARŞİV KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kulübün tarihini tarihi belge, bilgi ve kayıtlara göre yazar,
b) Kulübün, spor müsabakalarından kazandığı, çalışma ve faaliyetlerinden elde ettiği kupa, bayrak, flama, madalya gibi ödüllerin, kulübe verilen tüm hediyelerin, kitap, belge ve hatıra değeri olan diğer eşya ve evrakın envanter kayıtlarının tutulmasından, saklanmasından, fotoğraflanmasından ve korunmasını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca bunların nerede, ne zaman ve ne kadar süre boyunca sergileneceğini kararlaştırır,
c) Günlük gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları, fotoğrafları, TV, kaset kopyalarını düzenli bir şekilde toplar, muhafaza eder,
d) Kulübün tüm spor dallarında, müsabakalarla ilgili bilgiler ve belgeleri toplar, arşivler,
e) Genel Kurul ve Divan Genel Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarını kayda alır ve arşivler,
f) Mevcut bilgilere, belgelere ve kayıtlara dayanarak her yıl Kulübün yıllığını hazırlar ve yayınlar,
g) Müze oluşturulması için gerekli fiziki yapının elde edilmesi, sergilenecek ürün ve hatıraların temini, tasnifi, korunması gibi konularda faaliyette bulunur, mevcut müzenin sağlıklı olarak yaşatılması ve işletilmesi için Yönetim Kuruluna yazılı olarak önerilerde bulunur
h) Kurul gerek gördüğü takdirde dışarıdan konusunda uzman danışman/danışmanları gönüllü veya Yönetim Kurulu’nun onayı ile ücretli olarak görevlendirebilir, konusunda uzman tüm kişi, kurum ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti, görüş ve mütalaa alabilir.

Madde 50- DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından, kendi görev süresi için seçilir. Üyelerin sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Danışma Kuruluna üye seçiminde, üyenin Kulübe, fikirleri ve eylemleri ile katkı koyabilecek, yön gösterebilecek, Karşıyaka Spor Kulübü’nün tarihi ile geleceği arasında bağ kuracak niteliklere sahip olması aranır. Danışma Kurulu, kendi içinde bir sözcü veya temsilci belirleyebilir. 24

Madde 51- DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Yönetim Kurulunun görüş istediği konularda danışmanlık yapmak, Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu ile görüşmeler yaparak hazırlayacağı raporu Yönetim Kurulu ile paylaşmak b) Kulübe gelir sağlayacak kişi veya kurumlarla görüşüp bu konularda çalışmalar yaparak hazırlayacağı raporu Yönetim Kurulu’na sunmak.

Madde 52- KURULLARIN GÖREV SÜRELERİ ve DEVİR

Yönetim Kurulu ile birlikte, seçimle göreve gelen tüm kurulların görev süreleri Yönetim Kurulunun istifası, yeni yönetim kurulu ve başkan seçilmesini gerektiren hallerde ve bu konuda karar alınması halinde yapılacak Genel Kurul tarihi itibarı ile sona erer. Görev süresi sona eren kurullar ellerinde mevcut ve tutmakla yükümlü oldukları tüm defter, kayıt ve her türlü kulübe ait evrak aslını tutanak ile Yönetim Kurulu’na teslim ederler.

Madde 53- AMATÖR SPOR ŞUBELERİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kulüp; Yönetim Kurulu kararı ile kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli spor branşlarında amatör spor şubeleri kurarak çalışmalar düzenleyebilir ve yürütebilir. Amatör Spor Şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu ve Şube Sorumlusu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları Şube Sorumlusu tarafından bütçede belirtilen miktarla sınırlı olarak yapılır. Bu miktar aşıldığı takdirde Şube Sorumlusu da Yönetim Kurulu ile birlikte sorumludur. Amatör Spor Şubelerinin çalışma ve yönetimleri, Yönetim Kurulu’nun Amatör Spor Şubelerinden Sorumlu Üyeleri ve Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek Şube Sorumluları tarafından yürütülür. Şube Sorumlularının kulüp üyesi olmaları zorunludur. Amatör Spor Şubelerinde kulüp lisansı ile müsabakalara katılan sporculardan Milli Takımlara seçilenler kulüp lisansı ile faaliyete devam ettiği sürece altyapı aidatı ve ücret ödemezler. Amatör Spor Şubelerinin tatil edilmesi ve kapatılması, Yönetim Kurulu’nun yazılı raporu Genel Kurulda okunup incelendikten sonra Genel Kurul kararıyla olur. Amatör Spor Şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

Madde 54- SOSYAL TESİSLER

Sosyal tesisler kulüp üyeleri, sporcuları ve aile bireylerine sosyal olanaklar sağlamanın yanı sıra kulübe ekonomik yarar ve gelir sağlamak, birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak olan tesislerdir. 25

Madde 55- TESİSLERİN İŞLETİLMESİ

Sosyal tesisler, kulübün çıkarları doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nun kararı ile devir hakkı olmaksızın işletilmek üzere kiraya verilebilir. Kiralama bedeli, kiralanan tesise emsal teşkil eden taşınmazların rayiç kira bedellerinden düşük olamaz.

Madde 56 - PARASAL HÜKÜMLER VE BÜTÇE

(1) Bütçe; Spor Kulübünün yıllık gelir ve gider tahminleri ile bu tahminlerin uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. (2) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bütçenin, Yönetim Kurulu veya aday Yönetim Kurulu tarafından borçlanılacak tutarın da belirtilmesi suretiyle seçimli veya mali Genel Kurul öncesinde Genel Kurul Divan Başkanlık Kurulu’na yazılı olarak sunulması zorunludur. Bütçede belirtilen borçlanma miktarı aynı zamanda seçilecek Yönetim Kurulu’nun veya Mali Genel Kurul ise mevcut Yönetim Kurulu’nun kesin taahhüdü niteliğindedir.
b) Her hâlükârda borçlanma miktarı bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla %10’u (on) kadardır. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise Genel Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu ile kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Ancak ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz.
c) Yönetim Kurulu’nun bütçede taahhüt edilen borçlanma yetki tutarını aşması veya kanunda belirlenen sınırlardan fazla borçlanması halinde aşan kısımdan tüm Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.
d) Borçlu Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, taahhütlerini aşan borçlanma miktarını ödemeden yeniden Kulüpte hiçbir kurula aday olamaz ve görev alamazlar.
e) Genel Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanan yıllık bütçe, bu tüzüğe göre ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Başkan ve Sayman tarafından yürütülür.
f) Bütçe yılı; 1 Haziran tarihinden başlayıp 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar olan 1 (bir) yıllık süreyi kapsar.
g) Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu taahhüt edilen bütçe dışı harcama yapamaz.
h) Bütçe hazırlanırken Kulübün amatör spor dallarına ve alt yapılarına uygun miktarda belirli bir ödenek ayrılması ve verilmesi zorunludur.
i) Yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına, çalışanlarına ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde beş ve daha fazla pay sahibi olduğu şirketlere kulübün hak ve alacakları devredilemez.
j) Yönetim Kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve borç verilemez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlanamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralınamaz.
k) Yönetim Kurulu üyelerinden, bunların eşlerinden ve üçüncü dereceye kadar hısımlarından alınan borçlar da yukarıda belirtilen borçlanma sınırlamalarına tabidir.

Madde 57- DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KAYIT DÜZENİ

Kulüp; iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor 26 Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede kulübün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Kulüp faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. Kayıt düzeni ve tutulacak defterler ile ilgili her türlü işlemler 7405 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

a) Kulüp için yapılacak her türlü ödemeler yasal alındı belgesi karşılığı yapılır. Kulüp kasasında ihtiyaçtan fazla nakit bulundurulamaz.
b) Kulübün her türlü mali işleri, Kulübün tüm gelir ve giderleri belgelere dayandırılır ve süresinde yasal defterlere kaydedilir. Ödeme ve mahsup fişlerinde Sayman Üye ile Kulüp Başkanı veya Kulüp adına yetkili bulunan kişinin imzalarının bulunması zorunludur.
c) İş avansları Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve en geç 30 (otuz) gün içinde kapatılır. Aldığı avansı kapatmayan kişiye ikinci bir avans verilmez.
d) Tüzüğün bu maddesindeki hükümlere uymadan yapılan harcamalardan kaynaklı zarar doğması halinde, işlem fişlerinde imzaları bulunanlar müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
e) İlgili idare ve spor kuruluşlarından ve her türlü spor yarışmalarından alınan paranın tamamı muhasebe kayıtlarına işlenir.
f) Yönetim Kurulu yukarıdaki hükümlerle bunların dışında kalan parasal konularla ilgili yönetmelikler düzenleyebilir.
g) Yönetim Kurulu; Vergi, Sosyal Güvenlik ve sair yasal mevzuata uygun biçimde bütün dal ve dal altyapılarının, tesis ve işletmelerin, kendi iktisadi teşekküllerinin oluşturulması ve kendi bilanço ve gelir- gider tablolarının düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapar, yönetmeliklerle iç düzenlemelerde bulunur.

Madde 58- KULÜBÜN GELİRLERİ VE GİDERLERİ

58.1 Kulübün gelirleri:
a) Üye giriş ücreti ve yıllık aidatlar,
b) Bağışlar ve yardımlar ile anlaşmalı ödemelerden doğan haklar,
c) Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların medya yayın haklarından ve tüm şans oyunları paylarından elde edilen gelirler,
d) İlgili Bakanlıklar, İdare, Federasyonlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak yardımlar ve diğer gelirler,
e) Düzenlenecek oyunlar, balo, toplantı, piyango ve benzeri gelirler,
f) Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler,
g) Kulüp mal varlığından elde edilen gelirler,
h) Sponsorlardan elde edilecek gelirler ve lisans gelirleri,
i) Kulübün varsa sahibi veya ortağı olduğu şirketlerden veya vakıflardan elde edilecek gelirler,
j) Reklam gelirleri,
k) Her çeşit isim hakkı, marka ve patent gelirleri,
l) Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,
m) Müsabaka hasılatları,
n) Tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
o) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,
p) Sporcu yetiştirme tazminatları,
q) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler,
r) Kira gelirleri,
s) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler,
t) Finansman gelirleri,
u) Öz sermaye katkıları, Ve diğer gelirlerden oluşur. 27 Spor Kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor Kulübü gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

58.2 Kulübün giderleri ise:
a) Tüm yasal yükümlülüklerden kaynaklanan ödemeler,
b) Maaş, prim, sigorta vs çalışanlara yapılacak ödemeler,
c) İşletilen tesislere aşt her türlü abonelik, kira, ısıtma, soğutma vs işletme giderleri
d) Federasyonlar, Bakanlık, GİB, SGK gibi tüm yetkili kurum ve kuruluşlara yapılması gereken harç, vergi, ceza, faiz vs ödemeleri,
e) Transfer, bonservis, yetiştiricilik bedeli, sözleşmelerden kaynaklı ödemler, bu sözleşmelere ait damga vergileri, noter vb., giderleri Spor Kulübünün giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Madde 59- HARCAMA YETKİLİSİ

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir spor dalında; ilgili şube başkanı herhangi bir ek görevlendirmeye ihtiyaç duyulmaksızın harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

Madde 60- HARCAMA TALİMATI VE SORUMLULUK

Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata ve/veya Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olmaması halinde talimatı veren harcama yetkilisi/yetkilileri yapılan harcamadan kendi malvarlıkları ile sorumlu olurlar.

Madde 61- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ

Gerçekleştirme görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından aksi Yönetim Kurulu’nca belirlenmedikçe Kulüp Müdürü’dür. Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir. Gerçekleştirme görevlileri, kulübün gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri mevzuat ve Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirirler. Gerçekleştirme görevlileri, tüzük çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğundan sorumludurlar. 28

Madde 62- GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

(1) Spor Kulübünün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

(2) Spor Kulübünün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

(3) Spor Kulübü tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kulübe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

(4) Yukarıda belirtilen belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, spor Kulübü tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.

Madde 63- ALINDI BELGELERİ

(1) Spor Kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

(2) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni kulüp yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 64- YETKİ BELGESİ

(1) Spor Kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi kulüp tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Spor Kulübü başkanınca onaylanır.

(2) Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

(3) Yetki belgelerinin süresi Yönetim kurulu tarafından en çok Yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri bu maddenin birinci fıkrasına göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, kulübün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 65- BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

29 Spor Kulübü, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.

Madde 66- GELECEK YILLARA AİT GELİRLERİN KULLANILMASI

Yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarını üye sayısı on binden az olması halinde üye tam sayısının salt çoğunluğunun, üye sayısı on binden fazla olması halinde üyelerin en az üçte birinin katılacağı genel kurulda, katılanların en az dörtte üçünün olumlu oyu ile devredebilir. Anılan devir oranı, mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonraki olağan dönemde doğacak veya vadesi gelecek olan gelir ve alacaklar yönünden hiçbir şekilde bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirin yüzde ellisi oranını geçemez.

Madde 67- GÖREVE BAŞLAMA

Kulüp organlarında görev alanlar kendilerine durumun bildirildiği günden başlayarak en geç 3 (üç) gün içinde yapılacak toplantıda hazır bulunmak zorundadırlar. Bir üye; seçimi Genel Kurul’ca yapılan organlardan sadece birine aday olabilir ve bir organda görev yapabilir.

Madde 68- GEÇERSİZ SAYILACAK UYGULAMALAR

Organların, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve ilgili mevzuat ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları kararlar ve yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır.

Madde 69- KULÜBÜN FESHİ

Genel Kurul, Kulübün feshine Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 nün (üçte ikisinin) katıldığı toplantıda karar verir. Bu toplantıda aranan çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 1/5’ini (beşte biri) iştiraki ile toplanır, toplantıya katılanların 2/3’ünün (üçte ikisinin) olumlu oyu ile karar verilir. Kulübün feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı üzerine Kulübün borçları tasfiye edildikten sonra kalan mal varlığı ve hakları; Karşıyaka Spor, Kültür, Sağlık ve Eğitim Vakfı’na devrolunur. Kulübün tasfiye haline girmesi halinde, tasfiyenin başlamasından tasfiyenin sonuna kadar Tasfiye Halinde Karşıyaka Spor Kulübü unvanı kullanılır.

Madde 70- TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 30

Madde 71- YÜRÜRLÜK

Bu Spor Kulübü tüzüğü 30 sayfa ve 71 (yetmiş bir) maddeden ibaret olup, işbu tüzük Gençlik ve Spor Bakanlığının onayladığı tarihte yürürlüğe girer. EK-1: Karşıyaka Spor Kulübü amblemi.

TÜZÜĞÜN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ